Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

04-07-2017 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

С цел осигуряване на достъп на инвеститорите до информация, свързана с изискванията към емисиите от основния индекс SOFIX, считано от 04 юли 2017г, Борсата започва да публикува информация на дневна база за наличния спред между цените „купува“ и „продава“ на всички емисии акции, допуснати до търговия на основен пазар BSE, при тест в размер на 10 000 лв, 15 000 лв и 20 000 лв. Информацията за текущия ден ще е на разположение на всички потребители на адрес http://rss.bse-sofia.bg/?page=Vwap&action=info след края на търговската сесия, като ще е безплатна до края на следващата търговска сесия. Ежедневната информация ще съдържа данни за наличния спред в четири произволно избрани момента по време на търговската сесия, по един в интервалите 10:00:00 – 11:30:00, 11:30:01 – 13:00:00, 13:00:01 – 15:30:00, 15:30:01 – 16:55:00.
Историческа информация за наличния спред на емисиите от основен пазар BSE за периода 01 март - 03 юли е достъпна на адрес http://rss.bse-sofia.bg/download/spread.xls.