Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

23-05-2017 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

Българска фондова борса – София АД, уведомява че предстои актуализацията на системата за търговия Xetra до версия 17.0, която ще се извърши, считано от 20.11.2017 г.
С Xetra Release 17.0 ще бъдат въведени функционални и технически подобрения за по-нататъшно повишаване на ефикасността на търговията и за изпълнение на изискванията на MiFID II и MiFIR (ревизирана Директива за пазарите на финансови инструменти и Реглемент за пазарите на финансови инструменти)
В тази връзка, на интернет страницата на Борсата са налични описание на очакваните промени на английски език, както и кратко резюме на основните промени във функционално отношение, касаещи БФБ – София АД на български език.