Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-03-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Днес, 17.03.2017 г. в Българска Фондова Борса-София АД беше получено уведомление от Комисията за финансов надзор относно резултатите от извършена проверка, целяща изясняване на механизма за изчисляване на индекса SOFIX.
Ръководството на Борсата е на позиция, че не са налице предпоставки за преразглеждане на решението, с което се определя състава на индекса за следващия шестмесечен период, започващ от 20.03.2017 г.
Отчита се фактът, че в правилата е заложено използването на данни от различни източници и институции, както и че поради продължителния нормативен срок от около 2 месеца за регистрация на увеличение на капитала след набирането му, съществува вероятност в различните източници капитала на дадено дружество да бъде различно отразен до окончателното приключване на процедурата по увеличение. За отчитане на тази вероятна възможност са необходими, както уточнения в правилата на индекса, така и в процедурата определена от законодателството за регистрация на увеличение на капитала на публично дружество.
Българска Фондова Борса-София АД приема направените в уведомлението констатации относно необходимостта от детайлни уточнения на методологията и ще се съобрази с тях, като в едномесечен срок ще подготви проект на нови правила. В проекта допълнително ще се детайлизира начина на обработване на корпоративни събития, включително и увеличения на капитала, обхващащи дълъг период и възникващите в резултат на това разлики в регистрите на отделните институции.
Паралелно с промените, в резултат на препоръките на КФН, ще бъде предложено и въвеждането на допълнителни критерии за селекция на отделните компоненти на индекса, осигуряващи по-добра възможност за следване на индекса, по които БФБ работи от м. декември миналата година. След изготвянето на проекта, той ще бъде съгласуван с всички заинтересовани страни.