Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

28-11-2016 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Група Българска фондова борса - София публикува своя тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2016 г. Консолидираният отчет можете да намерите на уебсайта на борсата