Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

09-11-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.09.2018 г. от Юробанк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100021117, издадени от ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата