Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

09-11-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 12.11.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                21562.25      19          16.20      16.53
3JR  Софарма АД-София                                        12344.65      19          34.55      23.47
6C4  Химимпорт АД-София                                      43543.45      20          17.15      19.83
09-11-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Б.Л. Лизинг АД-София (9FBE)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.09.2018 г. от ТБ Алианц Банк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100012132, издадени от Б.Л. Лизинг АД-София (9FBE).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
09-11-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.09.2018 г. от Алианц Банк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100017065, издадени от Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
09-11-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.09.2018 г. от Юробанк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100021117, издадени от ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
09-11-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Финанс Секюрити Груп АД-София (FSPA)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Финанс Секюрити Груп АД-София, (FSPA), емисия с ISIN код – BG2100006159, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 15.11.2018 год.;
- Купон: 6.3 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 14.11.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 12.11.2018 год.;
09-11-2018 - Преместване на емисия на друг пазар или сегмент

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 65/08.11.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено по чл. 43, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ заявление за преместване на емисията акции, издадени от Холдинг Света София АД-София (4HS), Съветът на директорите на Борсата прекратява регистрацията на горепосочената емисия на Алтернативен пазар BаSE, Сегмент акции, считано от 12.11.2018 г. (понеделник).
На основание чл. 33, ал. 8 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Основен пазар BSE, сегмент Standard, емисията акции, издадена от Холдинг Света София АД-София (4HS), считано от 12.11.2018 г. (понеделник).
На основание чл. 42, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия, поставя под наблюдение емисията акции, издадена от Холдинг Света София АД-София (4HS), считано от 12.11.2018 г. за срок от три месеца.
09-11-2018 - Преместване на емисия на друг пазар или сегмент

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 65/08.11.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено по чл. 43, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ заявление за преместване на емисията акции, издадени от Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH), Съветът на директорите на Борсата прекратява регистрацията на горепосочената емисия на Алтернативен пазар BаSE, Сегмент акции, считано от 12.11.2018 г. (понеделник).
На основание чл. 33, ал. 8 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Основен пазар BSE, сегмент Standard, емисията акции, издадена от Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH), считано от 12.11.2018 г. (понеделник).
На основание чл. 42, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия, поставя под наблюдение емисията акции, издадена от Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH), считано от 12.11.2018 г. за срок от три месеца.