Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

08-11-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ)
ЧЕЗ Електро България АД-София представи копие от публикация на актуализирана покана за свикване на извънредно ОСА на 27.11.2018 г. от 14.00 часа в гр. София, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център - в Търговския регистър, и централен ежедневник.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News