Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

08-11-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Сключен договор за покупка на собствени акции от Ритон П АД - дъщерно дружество но Доверие -обединен холдинг АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News