Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

08-11-2018 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 65/08.11.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 3 от Част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ АД, на основание чл. 33, ал. 8 от същите, променя параметрите на допусната до търговия на Сегмент за облигации на БФБ АД емисия облигации, както следва:
- Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София;
- Борсов код на емисията: 0DC1;
- ISIN код на емисията: BG2100017156;
- Дата на падеж: 12.12.2023 г.;
- Крайна дата за търговия: 01.12.2023 г.;
- Лихвен процент по емисията: 3.85% на годишна база, считано от 12.12.2019 г.;
- Лихвена конвенция: ACT/365L;
- Погасяване на заема: чрез амортизация;
- Начин на амортизация: Плащането на главницата е на 4 вноски на датите на последните 4 лихвени плащания, като първите три главнични плащания са в размер на 100 000 лв. всяко, а последното, което съвпада с падежа на емисията, е в размер на 2 700 000 лв.;
- Период на лихвено плащане: 6-месечен, с фиксирана дата на лихвените плащания, както следва:
12.12.2018 г.;
12.06.2019 г.;
12.12.2019 г.;
12.06.2020 г.;
12.12.2020 г.;
12.06.2021 г.;
12.12.2021 г.;
12.06.2022 г.;
12.12.2022 г.;
12.06.2023 г.;
12.12.2023 г.
* Право на лихвено и главнично плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по-късно от 5 /пет/ работни дни преди датата на съответното лихвено и главнично плащане, съответно 5 /пет/ работни дни преди датата на последното лихвено и главнично плащане, които съвпадат с датата на падеж на емисията.
- Дата на отразяване на промените в параметрите: 12.11.2018 г. (понеделник)