Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

08-11-2018 - Друга информация

Емитент: Градус АД-Стара Загора (GR6)
Поради изтичане на срока за наблюдение, БФБ АД прекратява наблюдението и потвърждава регистрацията на Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standard” на емисията акции издадени от Градус АД, борсов код GR6, ISIN код BG1100002184.