Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

08-11-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 09.11.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                25939.30      20          16.70      16.53
3JR  Софарма АД-София                                        11594.50      19          34.05      23.47
6C4  Химимпорт АД-София                                      43316.45      20          17.30      19.83
08-11-2018 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 65/08.11.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 3 от Част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ АД, на основание чл. 33, ал. 8 от същите, променя параметрите на допусната до търговия на Сегмент за облигации на БФБ АД емисия облигации, както следва:
- Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София;
- Борсов код на емисията: 0DC1;
- ISIN код на емисията: BG2100017156;
- Дата на падеж: 12.12.2023 г.;
- Крайна дата за търговия: 01.12.2023 г.;
- Лихвен процент по емисията: 3.85% на годишна база, считано от 12.12.2019 г.;
- Лихвена конвенция: ACT/365L;
- Погасяване на заема: чрез амортизация;
- Начин на амортизация: Плащането на главницата е на 4 вноски на датите на последните 4 лихвени плащания, като първите три главнични плащания са в размер на 100 000 лв. всяко, а последното, което съвпада с падежа на емисията, е в размер на 2 700 000 лв.;
- Период на лихвено плащане: 6-месечен, с фиксирана дата на лихвените плащания, както следва:
12.12.2018 г.;
12.06.2019 г.;
12.12.2019 г.;
12.06.2020 г.;
12.12.2020 г.;
12.06.2021 г.;
12.12.2021 г.;
12.06.2022 г.;
12.12.2022 г.;
12.06.2023 г.;
12.12.2023 г.
* Право на лихвено и главнично плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по-късно от 5 /пет/ работни дни преди датата на съответното лихвено и главнично плащане, съответно 5 /пет/ работни дни преди датата на последното лихвено и главнично плащане, които съвпадат с датата на падеж на емисията.
- Дата на отразяване на промените в параметрите: 12.11.2018 г. (понеделник)
08-11-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ)
ЧЕЗ Електро България АД-София представи копие от публикация на актуализирана покана за свикване на извънредно ОСА на 27.11.2018 г. от 14.00 часа в гр. София, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център - в Търговския регистър, и централен ежедневник.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-11-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Сключен договор за покупка на собствени акции от Ритон П АД - дъщерно дружество но Доверие -обединен холдинг АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-11-2018 - Друга информация

Емитент: Градус АД-Стара Загора (GR6)
Поради изтичане на срока за наблюдение, БФБ АД прекратява наблюдението и потвърждава регистрацията на Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standard” на емисията акции издадени от Градус АД, борсов код GR6, ISIN код BG1100002184.
08-11-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Булгарплод-София АД-София (BULA)
В БФБ е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.09.2018 г. от ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100012116, издадени от Булгарплод-София АД-София (BULA). Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
08-11-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
В БФБ е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.09.2018 г. от ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100017131, издадени от Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA). Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
08-11-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Уеб Финанс Холдинг АД-София (9M7C)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Уеб Финанс Холдинг АД-София, (9M7C), емисия с ISIN код – BG2100023121, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 16.11.2018 год.;
- Купон: 8 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 13.11.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 09.11.2018 год.;
08-11-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1)
В БФБ е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.09.2018 г. от ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002141, издадени от Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1). Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
08-11-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA)
В БФБ е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.09.2018 г. от ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100003131, издадени от ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA). Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
08-11-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A)
В БФБ е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.09.2018 г. от ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100005128, издадени от ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A). Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата