Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-10-2018 - Заявления за допускане до търговия

В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на Сегмент за облигации, както следва:
- Емитент: Булфинанс инвестмънт АД-София;
- ISIN код на емисията: BG2100022172;
- Размер на емисията: 10 000 000 лв.;
- Брой облигации: 10 000 броя;
- Номинална стойност на една облигация: 1 000 лв.;
- Присвоен борсов код: 0BVA (първият знак е цифра)
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата