Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-10-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ), както следва:
ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ) свиква ОСА на 27.11.2018 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско Шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център, при следния дневен ред:
- Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.12.2018 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.11.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.11.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News