Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Хидроизомат АД-София (4HI)
Във връзка с приключилото на 08.10.2018 г. търгово предложение в Хидроизомат АД е постъпило уведомление от Индустриален холдинг Доверие АД, с което последното информира, че 20 акционера, притежаващи общо 79 966 акции от капитала на Хидроизомат АД, са приели търговото предложение, отправено от Индустриален холдинг-доверие АД за закупуване на всички акции на останалите акционери на дружеството. Търговото предложение е регистрирано в Комисия за финансов надзор на 10 юли 2018 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News