Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

10-10-2018 - Лихвено плащане

Емитент: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A)
Уведомление от ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) за неизвършено лихвено плащане с падеж 05.10.2018 г. по емисия облигации с ISIN код BG2100005128.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News