Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

10-10-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Финанс Директ АД-София (0FDB)
Финанс Директ АД уведомява за предстоящо лихвено и амортизационно плащане по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100008148, както следва:
- Сума на лихвата, дължима по една облигация от емисията: 28.6532877 евро или 56.0409596 лв.;
- Сума на главницата, дължима по една облигация от емисията: 250.00 евро или 488.9575 лв.;
- Дата, към която се определя съставът на облигационерите: 10.10.2018 г.;
- Дата на падеж на лихвата по емисията: 15.10.2018 г.