Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

10-10-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 11.10.2018 няма емисии финансови инструменти, които могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби
10-10-2018 - Лихвено плащане

Емитент: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A)
Уведомление от ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) за неизвършено лихвено плащане с падеж 05.10.2018 г. по емисия облигации с ISIN код BG2100005128.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
10-10-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Финанс Директ АД-София (0FDB)
Финанс Директ АД уведомява за предстоящо лихвено и амортизационно плащане по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100008148, както следва:
- Сума на лихвата, дължима по една облигация от емисията: 28.6532877 евро или 56.0409596 лв.;
- Сума на главницата, дължима по една облигация от емисията: 250.00 евро или 488.9575 лв.;
- Дата, към която се определя съставът на облигационерите: 10.10.2018 г.;
- Дата на падеж на лихвата по емисията: 15.10.2018 г.
10-10-2018 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД уведомява, че на 22.10.2018 г. Дружеството ще започне да изплаща дивидента, гласуван на ОСА на 14.09.2018 г., в размер на 0.05 лв. на акция.
Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на Централен депозитар АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, а именно към 28.09.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
10-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Промяна в състава на Управителния съвет на Трейс Груп Холд АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News