Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-09-2018 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
На проведено на 14.09.2018  г. ОСА на Софарма АД-София (3JR) е взето решение за разпределяне на 6-месечен дивидент за 2018 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.05 лв.;
В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва:
- За акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници– чрез съответния инвестиционен посредник;
- За акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/ в страната.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, или към 28.09.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 26.09.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News