Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-09-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ТБ Тексим Банк АД-София (5CP)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на ТБ Тексим Банк АД-София (5CP), както следва:
ТБ Тексим Банк АД-София (5CP) свиква ОСА на 24.10.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 14, хотел Анел, зала Анел, при следния дневен ред:
- Промяна в адреса на управление на дружеството на: гр. София, бул. Тодор Александров 117;
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.11.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.10.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 08.10.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата