Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Трейс Груп Холд АД извърши покупка на 700 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в РБългария. Датата на сетълмент на сделките е 17.09.2018 г., средна цена на акция - 3.2971 лева.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News