Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H)
Информация от Дружеството относно постъпило уведомление от „Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“С.А. за закупени 862 бр. корпоративни облигации на „Старком Холдинг“АД чрез борсова сделка на БФБ АД, при единична цена от 1000.061 лева.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News