Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-09-2018 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

Емитент: Унифарм АД-София (59X)
Поради вписване на вливането на Унифарм АД в Софарма АД и заличаването му от Търговския регистър, на основание чл. 39, ал. 3, т. 11 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ АД, се прекратява регистрацията на Основен пазар BSE, Сегмент Standard, на емисията акции на Унифарм АД-София, ISIN код BG1100154076, борсов код 59X, считано от 17.09.2018 г. (понеделник).