Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-09-2018 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

Емитент: Унифарм АД-София (59X)
Поради вписване на вливането на Унифарм АД в Софарма АД и заличаването му от Търговския регистър, на основание чл. 39, ал. 3, т. 11 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ АД, се прекратява регистрацията на Основен пазар BSE, Сегмент Standard, на емисията акции на Унифарм АД-София, ISIN код BG1100154076, борсов код 59X, считано от 17.09.2018 г. (понеделник).
14-09-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 17.09.2018 няма емисии финансови инструменти, които могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби
14-09-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
На проведено извънредно ОСА от 14.09.2018 г. на  Софарма АД-София (3JR) са взети следните решения:
- Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2018 г.;
- Приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент в размер на 0.05 лева (5 стотинки) на акция от печалбата, реализирана от дружеството съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2018 г., и въз основа на изготвения от Съвета на директорите Доклад относно изискванията на чл. 115в от ЗППЦК;
- Приема Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114 от ЗППЦК;
- Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключването на сделки, съгласно раздели първи, втори, трети и четвърти на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад;
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, или към 28.09.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 26.09.2018 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година -вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD)
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ТБ Тексим Банк АД-София (5CP)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на ТБ Тексим Банк АД-София (5CP), както следва:
ТБ Тексим Банк АД-София (5CP) свиква ОСА на 24.10.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 14, хотел Анел, зала Анел, при следния дневен ред:
- Промяна в адреса на управление на дружеството на: гр. София, бул. Тодор Александров 117;
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.11.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.10.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 08.10.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
14-09-2018 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
На проведено на 14.09.2018  г. ОСА на Софарма АД-София (3JR) е взето решение за разпределяне на 6-месечен дивидент за 2018 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.05 лв.;
В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва:
- За акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници– чрез съответния инвестиционен посредник;
- За акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/ в страната.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, или към 28.09.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 26.09.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H)
Информация от Дружеството относно постъпило уведомление от „Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“С.А. за закупени 862 бр. корпоративни облигации на „Старком Холдинг“АД чрез борсова сделка на БФБ АД, при единична цена от 1000.061 лева.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Трейс Груп Холд АД извърши покупка на 700 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в РБългария. Датата на сетълмент на сделките е 17.09.2018 г., средна цена на акция - 3.2971 лева.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ)
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 14.09.2018 г. в дружеството e получено уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.  
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2C)
В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от ТБ Тексим Банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG 2100012140, издадени от Холдинг Варна АД-Варна (5V2C).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
14-09-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Астера I ЕАД-Варна (7A3S)
Уведомление по реда на чл.100ц ал.2 т.1 от ЗППЦК:
Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че на 14.09.2018 г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 49 900 евро и плащане на главница в размер на левовата равностойност на 400 000  евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Холдинг Нов Век АД-София (6N31)
В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от ТБ Тексим Банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100015150, издадени от Холдинг Нов Век АД-София (6N31) .
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
14-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Софарма АД  по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД уведомява, че вливането на Унифарм АД в Софарма АД  е вписано под номер 20180913171143 в Търговския регистър.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2018 - Амортизационно плащане

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BNF)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BNF), ISIN код BG2100006142, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 25.09.2018 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 600000;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 120;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 19.09.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 17.09.2018 год.;
- След 25.09.2018 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 1600000;
- Сделки на Борсата, сключени след 17.09.2018 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 320 .
14-09-2018 - Лихвено плащане

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BNF)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София, (5BNF), емисия с ISIN код – BG2100006142, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 25.09.2018 год.;
- Купон: 6m EURIBOR + 4.2 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 19.09.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 17.09.2018 год.;