Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-09-2018 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Съгласно чл. 112б, ал.12 от ЗППЦК уведомяваме, че увеличението на капитала на Софарма имоти АДСИЦ, съгласно решение на Съвета на директорите от 11.05.2018 г., приключи успешно.
Подписката започна на 31.07.2018 год. и приключи на 07.09.2018 год. с изтичането на предвидения краен срок, като 849 979 нови акции бяха записани и емисионната им стойност в общ размер на 5 524 863.50 лева беше изцяло внесена по набирателната сметка на Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News