Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-09-2018 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (0Z4A)
В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от ТБ Тексим банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100018170, издадени от Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (0Z4A).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата