Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-09-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 13.09.2018 няма емисии финансови инструменти, които могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби
12-09-2018 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Съгласно чл. 112б, ал.12 от ЗППЦК уведомяваме, че увеличението на капитала на Софарма имоти АДСИЦ, съгласно решение на Съвета на директорите от 11.05.2018 г., приключи успешно.
Подписката започна на 31.07.2018 год. и приключи на 07.09.2018 год. с изтичането на предвидения краен срок, като 849 979 нови акции бяха записани и емисионната им стойност в общ размер на 5 524 863.50 лева беше изцяло внесена по набирателната сметка на Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-09-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8A)
В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от ТБ Тексим Банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100018154, издадени от Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8A).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
12-09-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1)
В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от ТБ Тексим Банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG 2100022131, издадени от Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
12-09-2018 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (0Z4A)
В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от ТБ Тексим банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100018170, издадени от Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (0Z4A).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
12-09-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Финанс Секюрити Груп АД-София (FSPA)
В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от ТБ Тексим Банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100006159, издадени от Финанс Секюрити Груп АД (FSPA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
12-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД уведомява, че на 11 септември 2018 г. Дружеството изкупи обратно 28 собствени акции, представляващи 0.00002%  от капитала на Дружеството, на обща стойност 115.64 лв. при средна цена 4.13 лева.
Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 148 876, представляващи 6.79% от акционерния капитал на Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Уведомление относно взети решения от Извънредното общо събрание на акционерите на Доверие Обединен Холдинг АД, проведено на 12.09.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-09-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1A)
В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от ТБ Тексим Банк АД-София, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100019160, издадени от Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1A).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
12-09-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Авто Юнион АД-София (8AVB)
В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от ТБ Тексим банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100025126, издадени от Авто Юнион АД-София (8AVB).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
12-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: ЕМКА АД-Севлиево (57E)
Уведомление от Димитър Богомилов Тановски по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: ЕМКА АД-Севлиево (57E)
Уведомление от Янко Георгиев Янков по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-09-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA)
В БФБ-АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от ИП Де Ново ЕАД, в качеството му на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002174, издадени от Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
12-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично уведомление.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-09-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Специализирани логистични системи АД-София (2SLB)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Специализирани логистични системи АД-София, (2SLB), емисия с ISIN код – BG2100004170, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 22.09.2018 год.;
- Купон: 3.5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 17.09.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 13.09.2018 год.;
12-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София (7TH)
Чайкафарма успешно приключи клиничните изпитвания на нови лекарствени продукти.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Огнян Донев - Изпълнителен директор на Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
Евроинс придобива грузински застраховател като част от експанзията си в Източна Европа (Корпоративно съобщение)
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News