Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

10-08-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Софарма АД-София (3JR), както следва:
Софарма АД-София (3JR) свиква ОСА на 14.09.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Сграда Б, при следния дневен ред:
-  Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2018 г.;
- Взимане на решение по чл. 30, ал. 5-7 от Устава на дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на междинен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет. Предложение за решение: ОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент в размер на 0.05 лева (5 стотинки) на акция, от печалбата реализирана от дружеството съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2018 г. и въз основа на изготвения от Съвета на директорите Доклад относно изискванията на чл. 115в от ЗППЦК;
- Приемане на Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114 от ЗППЦК;
- Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключването на сделки, съгласно раздели първи, втори, трети и четвърти на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.09.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.08.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 29.08.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News