Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

10-08-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Астера I ЕАД-Варна (7A3S)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от ТБ Юробанк България АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100007116, издадени от Астера I ЕАД-Варна (7A3S).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата