Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

10-08-2018 - Приемане на борсов посредник

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 50/10.08.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено от ИП Авал ИН АД заявление по чл. 36, ал. 1 от Част II Правила за членство, Съветът на директорите на БФБ АД допуска до търговия на Борсата нов борсов посредник, както следва:
- Христо Димитров Терзиев;
- Адрес за кореспонденция: гр. София-1303, бул. Тодор Александров 73, ет. 1;
- Телефон за контакти: (+359 2) 980 48 25;
- E-mail: aval.in@ibn.bg