Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

10-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент:  Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C)
В БФБ-София АД е постъпила информация от ТБ Юробанк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100005094, издадени от Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C), както следва:
Юробанк България АД, която е предприела всички законови действия за прекратяване на Договора за изпълнение на функцията банка довереник по емисията, но въпреки това предприема и действия с цел защита на интересите на облигационерите уведомява, че към 02.08.2018 г. Емитентът не е представил на Банката отчет по 100е, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, поради което не е изготвен Доклад по  чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК.
Във връзка с разпоредбата на чл. 100е, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, Емитентът е следвало да представи на Банката доверник отчета по чл. 100е, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК в срок от 30 дни от края на второто тримесечие на 2018 г., а именно до 30.07.2018 г. включително.