Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

10-08-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 13.08.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             23622.70      20          22.10      47.82
10-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент:  Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C)
В БФБ-София АД е постъпила информация от ТБ Юробанк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100005094, издадени от Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C), както следва:
Юробанк България АД, която е предприела всички законови действия за прекратяване на Договора за изпълнение на функцията банка довереник по емисията, но въпреки това предприема и действия с цел защита на интересите на облигационерите уведомява, че към 02.08.2018 г. Емитентът не е представил на Банката отчет по 100е, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, поради което не е изготвен Доклад по  чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК.
Във връзка с разпоредбата на чл. 100е, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, Емитентът е следвало да представи на Банката доверник отчета по чл. 100е, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК в срок от 30 дни от края на второто тримесечие на 2018 г., а именно до 30.07.2018 г. включително.
10-08-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Астера I ЕАД-Варна (7A3S)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от ТБ Юробанк България АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100007116, издадени от Астера I ЕАД-Варна (7A3S).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
10-08-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от Юробанк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100021117, издадени от ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
10-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
10-08-2018 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 50/10.08.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН №793-Е от 09.08.2018 г. относно вписване на последваща емисия акции, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ АД, на основание чл. 33, ал. 8, във връзка с чл. 19 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standard”, последваща емисия акции, както следва:
- Емитент: Лавена АД-Шумен;
- ISIN код на емисията: BG11LASUAT14;
- Борсов код на емисията: 4L4;
- Размер на емисията преди увеличението: 319 981 лв.;
- Размер на увеличението: 7 999 525 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 8 319 506 лв.;
- Брой акции след увеличението: 8 319 506 акции;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв.
- Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 14.08.2018 г. (вторник).
10-08-2018 - Прекратяване на достъпа до търговия на борсов посредник

Във връзка с подадено от ИП Евро - Финанс АД заявление, БФБ АД прекратява правата на Гергана Людмилова Стоянова за достъп до търговската система на БФБ АД, считано от 13.08.2018 г.
10-08-2018 - Приемане на борсов посредник

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 50/10.08.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено от ИП Авал ИН АД заявление по чл. 36, ал. 1 от Част II Правила за членство, Съветът на директорите на БФБ АД допуска до търговия на Борсата нов борсов посредник, както следва:
- Христо Димитров Терзиев;
- Адрес за кореспонденция: гр. София-1303, бул. Тодор Александров 73, ет. 1;
- Телефон за контакти: (+359 2) 980 48 25;
- E-mail: aval.in@ibn.bg
10-08-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Софарма АД-София (3JR), както следва:
Софарма АД-София (3JR) свиква ОСА на 14.09.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Сграда Б, при следния дневен ред:
-  Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2018 г.;
- Взимане на решение по чл. 30, ал. 5-7 от Устава на дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на междинен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет. Предложение за решение: ОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент в размер на 0.05 лева (5 стотинки) на акция, от печалбата реализирана от дружеството съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2018 г. и въз основа на изготвения от Съвета на директорите Доклад относно изискванията на чл. 115в от ЗППЦК;
- Приемане на Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114 от ЗППЦК;
- Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключването на сделки, съгласно раздели първи, втори, трети и четвърти на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.09.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.08.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 29.08.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
10-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Лавена АД уведомява, че с решение от 09.08.2018 г. Комисията за финансов надзор вписва емисия в размер на 7 999 525 лв., издадена в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 319 981 лв. на 8 319 506 лв., осъществено по реда на чл.197 от Търговския закон със собствени средства на дружеството, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
10-08-2018 - Заявления за допускане до търговия

В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на последваща емисия, както следва:
- Емитент: Лавена АД;
- ISIN код на емисията: BG11LASUAT14;
- Борсов код на емисията: 4L4;
- Размер на емисията преди увеличението: 319 981 лв.;
- Размер на увеличението: 7 999 525 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 8 319 506 лв.;
- Брой акции след увеличението: 8 319 506 акции;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв.
10-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Градус АД-Стара Загора (GR6)
Дружеството уведомява, че Директор за връзка с инвеститорите за Градус АД-Стара Загора е Боряна Димитрова.
- E-mail адрес: ir@gradusbg.com;
- Телефони за контакт с ДВИ: (02)421 4065; +359883773993.10-08-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Министерство на финансите (BLKJ)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия ДЦК, издадени от Министерство на финансите (BLKJ), емисия с ISIN код – BG2030016112, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 17.08.2018 год.;
- Купон: .5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на ДЦК,които са вписани за такива към 16.08.2018 год. (работния ден, предхождащ датата на лихвеното плащане или падежа); ;
- Последната дата за сключване на сделки с ДЦК  от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 13.08.2018 год.;
10-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
На 08.08.2018 г. е подписан договор със Столична община за „Проектиране и изпълнение на СМР за Рехабилитация на бул. България от бул. Фритьоф Нансен до Околовръстен път София и бул. „Даскал Стоян Попандреев” от Околовръстен път София до мост над река Боянска”. Общата стойност на поръчката е 11 576 408.45 лева, финасирането е за сметка на Републиканския бюджет, срокът за изпълнение - 135 календарни дни.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News