Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-07-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Монбат АД-София (5MBA)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Монбат АД-София, (5MBA), емисия с ISIN код – BG2100023170, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 20.07.2018 год.;
- Купон: 6m EURIBOR + 3 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 17.07.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 13.07.2018 год.;