Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Уведомление за вписани в Търговския регистър промени в управителните органи на Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News