Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-07-2018 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

Емитент: Соларпро холдинг АД-София (0S8)
Поради отписване като публично дружество от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 39, ал. 3, т. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ АД, се прекратява регистрацията на Основен пазар BSE, Сегмент Standard, на емисията акции, издадена от Соларпро холдинг АД, ISIN код BG1100003109, борсов код 0S8, считано от 12.07.2018 г. (четвъртък).