Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-07-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 13.07.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        13870.35      19          16.00      23.29
12-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Проучване и добив на нефт и газ АД-София (4O1)
В Българска Фондова Борса АД е постъпила следната информация от Дружеството:
В съответствие с изискванията на чл.115в, ал.7 (посл. изм. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г., в сила от 01.01.2018г.) от ЗППЦК, Проучване и добив на нефт и газ АД е длъжно да осигури изплащането на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му в полза на акционерите си. В изпълнение на изискванията на чл.115, ал.7 от ЗППЦК потвърждаваме следните дати:
- Началната дата на изплащането на дивидента е: 24.08.2018г.;
- Крайна дата за изплащане на дивидентите е: 28.08.2018г. /60 дни  от датата на провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите - проведено на 28.06.2018г./;
Горната информация Дружеството е публикувало в Уведомление за разпределение на паричен дивидент на 10.07.2018 г. в 9.40 часа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-07-2018 - Приемане на борсов посредник

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 46/12.07.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено от ИП Токуда Банк АД заявление по чл. 36, ал. 1 от Част II Правила за членство, Съветът на директорите на БФБ АД допуска до търговия на Борсата нов борсов посредник, както следва:
- Соня Валериева Георгиева;
- Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Георг Вашингтон 21;
- Телефон за контакти: (+359 2) 403 79 43;
- E-mail: sgueorguieva@tcebank.com
12-07-2018 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

Във връзка с получено уведомление от представляващите Бета Корп АД по повод отнемане на лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник на Бета Корп АД,  БФБ АД информира клиентите на посредника, че е необходимо в срок до 3 (три) работни  дни да посочат Инвестиционен посредник или Депозитарна институция, в които да  бъдат прехвърлени клиентските им финансови инструменти и други активи. В същия срок, следва да предоставят удостоверение/служебна бележка от банка за банкова сметка, в която да  бъдат прехвърлени техните  парични средства.
Заявлението за прехвърляне на клиентските финансови инструменти и други активи, както и удостоверението/служебна бележка от банка могат да предоставят на адреса на Дружеството: гр. София ,п.к.1408, район Триадица, ул.”Емил Берсински” № 12, ет.2; тел:02/9865566; e-mail: mail@beta-corp.com
12-07-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Министерството на финансите, Bulgaria/4.5 Gov 20190118 (BLKF)
На основание чл. 18, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Част IХ Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията ДЦК, издадена от Министерството на финансите, наименование на емисията в системите на БФБ - Bulgaria/4.5 Gov 20190118, борсов код BLKF, ISIN код BG2040112216, за търговската сесия на 13.07.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с необходимостта от определяне на лицата с право на лихвено плащане по емисията на 18.07.2018 г., предвид разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Наредба № 5 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа.
12-07-2018 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

Емитент: Соларпро холдинг АД-София (0S8)
Поради отписване като публично дружество от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 39, ал. 3, т. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ АД, се прекратява регистрацията на Основен пазар BSE, Сегмент Standard, на емисията акции, издадена от Соларпро холдинг АД, ISIN код BG1100003109, борсов код 0S8, считано от 12.07.2018 г. (четвъртък).
12-07-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Министерство на финансите (BLKQ)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия ДЦК, издадени от Министерство на финансите (BLKQ), емисия с ISIN код – BG2040011210, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 19.07.2018 год.;
- Купон: 5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на ДЦК,които са вписани за такива към 18.07.2018 год. (работния ден, предхождащ датата на лихвеното плащане или падежа); ;
- Последната дата за сключване на сделки с ДЦК  от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 13.07.2018 год.;
12-07-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Монбат АД-София (5MBA)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Монбат АД-София, (5MBA), емисия с ISIN код – BG2100023170, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 20.07.2018 год.;
- Купон: 6m EURIBOR + 3 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 17.07.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 13.07.2018 год.;
12-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Уведомление за вписани в Търговския регистър промени в управителните органи на Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News