Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Във връзка с изискването на чл.20, ал.2 от Наредба №2 Софарма имоти АДСИЦ уведомява, че Проспектът за публично предлагане на емисия в размер на 850 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 6.50 лева всяка, с ISIN код BG1100031068, които ще бъдат издадени от Софарма имоти АДСИЦ въз основа на Проспект, одобрен  от КФН с Решение № 677-Е от  09.07.2018 г. , ще бъде публикуван на 13.07.2018 г. на следните адреси:
- www.x3news.com - страницата на избраната електронна медия ЕкстриНюз;
- www.sopharma-imoti.com - страницата на Емитента;
- www.sis.bg - страницата на избрания ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News