Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-07-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 12.07.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        13957.90      19          16.10      23.29
11-07-2018 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Монбат АД-София (5MB)
На проведено на 25.06.2018 г. ОСА на Монбат АД-София (5MB) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2017 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.1923 лв.;
- Избрана търговска банка за изплащане на дивидента: Уникредит Булбанк АД;
- Начален срок за изплащане на дивидента: 25.07.2018 г.;
- Краен срок за изплащане на дивидента: 25.10.2018 г.;
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, или към 09.07.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 05.07.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Монбат АД-София (5MB)
Уведомление относно приети решения на10.07.2018 г. от СД на Дружеството, съдържащи условия за изплащане на дивидент за 2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Трейс Груп Холд АД подписа договор с община Ловеч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Във връзка с изискването на чл.20, ал.2 от Наредба №2 Софарма имоти АДСИЦ уведомява, че Проспектът за публично предлагане на емисия в размер на 850 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 6.50 лева всяка, с ISIN код BG1100031068, които ще бъдат издадени от Софарма имоти АДСИЦ въз основа на Проспект, одобрен  от КФН с Решение № 677-Е от  09.07.2018 г. , ще бъде публикуван на 13.07.2018 г. на следните адреси:
- www.x3news.com - страницата на избраната електронна медия ЕкстриНюз;
- www.sopharma-imoti.com - страницата на Емитента;
- www.sis.bg - страницата на избрания ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-07-2018 - Прекратяване на достъпа до търговия на борсов посредник

Във връзка с подадено от ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД заявление, БФБ АД прекратява правата на Соня Валериева Георгиева за достъп до търговската система на БФБ АД, считано от 12.07.2018 г.
11-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: 235 Холдингс ЕАД-София (94G)
Информация относно получени в дружеството уведомления по реда на чл. 145 ЗППЦК, във връзка със задължения на дружеството по чл. 148б ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: 235 Холдингс ЕАД-София (94G)
След сключване на договори за покупко-продажба на дялове от 26.06.2018 г., 235 Холдингс АД е придобило 100% от дяловете от капитала на дружества, съгласно приложен списък. Едновременно със закупването на дяловете, 235 Холдингс АД извърши и увеличение на капитала на всяко едно от посочените дружества.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Златни пясъци АД-Варна (3ZL)
Решение на УС на Златни пясъци АД за сключване на сделки съгл. чл.114 ал.1 т.1 ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
На 28.06.2018 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „Лавена“ АД, на което бе взето решение да бъде освободен като член на Съвета на директорите Петър Тренев и на негово място за нов е избрана Радостина Манахова.
В тази връзка на основание чл.100 ш, ал.1, т.2 от ЗППЦК уведомяваме, че промяната е обявена и вписана по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с №20180711111802.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-07-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Министерство на финансите (BLKF)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия ДЦК, издадени от Министерство на финансите (BLKF), емисия с ISIN код – BG2040112216, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 18.07.2018 год.;
- Купон: 4.5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на ДЦК,които са вписани за такива към 17.07.2018 год. (работния ден, предхождащ датата на лихвеното плащане или падежа); ;
- Последната дата за сключване на сделки с ДЦК  от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 12.07.2018 год.;
11-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU)
Уведомление за продажба на имот в к.к. Боровец.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Уведомление от Дружеството за сключен договор със Столична община.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News