Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-06-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Фонд Имоти АДСИЦ-София (6BMA)
Поради липса на кворум, свиканото за 13.06.2018 г. редовно ОСА на Фонд Имоти АДСИЦ-София (6BMA) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 27.06.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 11.06.2018 г.