Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

23-05-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Лавена АД-Шумен представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 28.06.2018 г. от13.00 часа в гр. Шумен, Индустриален квартал.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News