Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

23-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Арома АД-София (6AR)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Арома АД-София (6AR), както следва:
Арома АД-София (6AR) свиква ОСА на 29.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Кирил Благоев 12, сграда „АБС-столова”, ет. 1, зала на Правен отдел, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Разпределя печалбата за 2017 г. в размер на 1 804 115.52 лв., както следва:
539 326.34 лв. за дивиденти на акционерите, представляващи 0.035 лв. брутен дивидент за акция, като в т. ч. не се включват притежаваните от Арома АД 82 505 собствени акции;
Останалите 1 264 789.18 лв. да бъдат отнесени във Фонд “Резервен” на дружеството;
- Изслушване на мотивиран доклад от Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. ”б” от ЗППЦК;
- Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да сключат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК, изразяваща се в получаване за ползване под наем на дълготрайни активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;
- Приемане на решение за обратно изкупване на собствени акции в размер до 3% от капитала на дружеството;
- Приемане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата