Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

16-04-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 17.04.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6C4  Химимпорт АД-София                                      54827.75      20          38.90      20.66
16-04-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6)
Адванс Терафонд  АДСИЦ - Месечен бюлетин март 2018 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-04-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Топливо АД-София (3TV)
Уведомление за нов управител на дъщерно дружество.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-04-2018 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Хидроизомат АД-София (4HI)
Хидроизомат АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-04-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Министерство на финансите (BLKU)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия ДЦК, издадени от Министерство на финансите (BLKU), емисия с ISIN код – BG2040115219, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 22.04.2018 год.;
- Купон: 2.3 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на ДЦК,които са вписани за такива към 20.04.2018 год. (работния ден, предхождащ датата на лихвеното плащане или падежа); ;
- Последната дата за сключване на сделки с ДЦК  от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 17.04.2018 год.;