Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

08-03-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH)
На проведено извънредно ОСА от 07.03.2018 г. на Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH) са взети следните решения:
- ОСА освобождава като членове на СД: Милена Найденова, Надя Динчева и Ивайло Кузманов. Променя броя на членовете в състава на СД на трима, избира за нови членове: Стела Василева и Ралица Коренчева.
- Определяне възнаграждението на избраните членове на Съвета на директорите;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на  уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News