Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

07-03-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 08.03.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6C4  Химимпорт АД-София                                      71192.20      20          42.20      20.74
07-03-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
Уведомление от Евро-Финанс АД сългасно чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-03-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
Уведомление от Старком Холдинг АД съгласно чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-03-2018 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

Във връзка с получено уведомление от Дойче Бьорзе Ви информираме, че симулационната версия на Xetra Release 17.0 няма да бъде достъпна на следните дати: 16.03.2018г. /петък/, 19.03.2018г. /понеделник/, 23.03.2018г. /петък/ и 26.03.2018г. /понеделник/.
07-03-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT), както следва:
Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) свиква ОСА на 10.04.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет. 1, при следния дневен ред:
- Увеличаване на капитала на дружеството. Проект на решение: ОСА приема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 3 325 006 лв. на 9 975 018 лв. чрез публично предлагане на 6 650 012 броя нови обикновени поименни безналични акции с право на глас, като всяка една нова акция е с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1 (един) лев. Увеличението ще се счита за успешно проведено, ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 500 000 броя от новите акции.  Увеличението на капитала се извършва при условията и по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК, във връзка с чл. 192, ал. 1, предл. първо и чл. 194, ал. 1 от ТЗ.Срещу всяка една съществуваща акция се издава едно право, което дава възможност да бъдат записани 2 нови акции с емисионна стойност 1.00 лв. всяка. Всяко лице може да запише най-малко една акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на притежаваните права, умножен по две.  Избира ИП КапманАД за инвестиционен посредник, който ще обслужва публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на Дружеството.
Овластява Съвета на директорите да конкретизира реда и и всички други условия на увеличението на капитала, включително но не само да приеме проспект за публично предлагане на акции  и да извърши всички други необходими правни и фактически действия  във връзка с изпълнение на решението за увеличаване на капитала.
- Промени в Устава на дружеството. Проект на решение: ОСА взема решение за актуалиазция на Устава в чл.6, ал.1 с новия размер на капитала;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 25.04.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 27.03.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 23.03.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата