Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: ХипоКредит АД-София (9RTE)
В БФБ-София АД е постъпило уведомление от ТБ Обединена Българска Банка АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100018089, издадени от ХипоКредит АД-София (9RTE), съгласно което Банката е констатирала неизпълнение на задължения на емитента Хипокредит АД, а именно:
Случай на неизпълнение по смисъла на Договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания по реда на ЗДФО от 13.05.2016 г. между Обединена Българска Банка АД и емитента Хипокредит АД.
Пълният текст на уведомлението може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата