Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-02-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2017 г. от Инвестбанк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100010151, издадени от Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата