Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Вписано увеличение на капитала на МЦ Доверие СБТ ЕООД - ЕИК 202489232, дъщерно дружество на Доверие Обединен Холдинг АД. В увеличението участва Доверие Обединен Холдинг АД с непарична вноска на вземания.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News