Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-01-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 12.01.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
SKK  Сирма Груп Холдинг АД-София                             34691.85      19          17.20      27.61
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                18073.60      20          23.15      17.14
5F4  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София                   17245.40      19          21.65      15.00
3JR  Софарма АД-София                                        27076.55      20          23.50      21.81
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             15076.95      20          19.10      47.51
6C4  Химимпорт АД-София                                     203898.35      19          83.95      21.01
11-01-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Уведомление от Дружеството относно поетапно възстановяване на производството, принудително спряно през декември 2017 г. поради липса на суровина.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News