Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

03-01-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 04.01.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5F4  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София                   14535.30      18          19.45      15.00
3JR  Софарма АД-София                                       682318.40      20          38.55      21.82
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             17597.05      20          18.25      47.38
6C4  Химимпорт АД-София                                     165100.35      19          50.05      21.08