Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

03-01-2018 - Приемане на борсов посредник

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 01/03.01.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено от ИП АБВ Инвестиции ЕООД заявление по чл. 28, ал. 1 от Част II Правила за членство, Съветът на директорите на БФБ – София АД допуска до търговия на Борсата нов борсов посредник, както следва:
- Драган Ангелов Драганов;
- Адрес за кореспонденция:гр. Варна, ул. Цар Асен 20;
- Телефон за контакти: (+359 52) 601 592;
- E-mail: draganov@abvinvest.eu
03-01-2018 - Приемане на борсов посредник

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 01/03.01.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено от ИП Инвестбанк АД заявление по чл. 28, ал. 1 от Част II Правила за членство, Съветът на директорите на БФБ – София АД допуска до търговия на Борсата нов борсов посредник, както следва:
- Надежда Спасова Паскова;
- Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. България 85;
- Телефон за контакти: (+359 2) 818 61 91;
- E-mail: npaskova@ibank.bg