Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

03-01-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Уведомление засключен договор с Община Смолян и изпълнител дъщерно дружество на Трейс груп холд АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
03-01-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Уведомление относно сключен договор с Община Смолян.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
03-01-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Уведомление съгласно чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014 относно следното:
Трейс Груп Холд АД  извърши продажба на 2 200 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в РБългария. Датата на сетълмента на сделките е 28.12.2017 г., а средната цена на акциите е 4.53 лева.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News